Eettiset säännöt

Kaikki Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan kansäinvälisen etsiväjärjestön IKD:n (Internationale Kommission der Detektiv-Verbänd) hyväksymiä eettisiä sääntöjä ja ammattistandardeja. Kyseessä on tapa, jolla kaikkien yksityisen sektorin ammattietsivien tulee liiketoiminnassaan toimia tiukkojen eettisten, tasapuolisten, ammatillisten ja laillisten standardien mukaisesti.

Periaate 1 – Vastuu
Ammattietsivät ovat henkilökohtaisesti vastuullisia toimistaan ja toimimatta jättämisistään, kuten myös ovat heidän työntekijänsä ja muut henkilöt, jotka on palkattu auttamaan heidän ohjeidensa noudattamisessa. On varmistettava, että viimeksi mainitut noudattavat tätä etiikkakäytäntöä ja ammattistandardia.

Periaate 2 – Rehellisyys
Ammattietsivän tulee toimia rehellisesti, ja hänen ei tule vaarantaa omaa asemaansa, ammattikuntaansa tai asiakkaitaan.
Jäsenen tulee kertoa asiakkaalleen ammattimaisesti ja hienovaraisesti pyydetyn tutkimuksen mahdollisista seuraamuksista ja antaa asiakkaalle arvio kuluista. Jos budjettia ei voida arvioida, jäsenen tulee kertoa asiakkaalle laskutusperiaatteista.

Periaate 3 – Varovaisuus, perusteellisuus ja ammattitaito
Ammattietsivien tulee vahvistaa asiakkaan henkilöllisyys ja ohjeiden tarkoitus sen varmistamiseksi, että tutkimuspyynnön syyt ovat laillisia, perusteltuja, sopivassa suhteessa tilanteeseen ja moraalisia. Ammattietsivien tulee ylläpitää soveltuvaa ammattitaitoa ja resursseja asiakkaan odotusten täyttämistä varten.

Periaate 4 – Eturistiriita
Ammattietsivä ei ota vastaan ohjeita, jos hänellä on aiheen suhteen henkilökohtainen tai muu eturistiriita. Jos kyseinen ristiriita tulee esiin ohjeiden suorittamisen aikana, ammattietsivä ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja selvittää tilanteen.

Periaate 5 – Lain mukaisesti toimiminen
Ammattietsivän tulee toimia niiden lakien rajoissa, jotka pätevät maassa, jossa hän suorittaa työtään, ja pitäytyä kaikista toimista, joiden hän tietää tai hänen pitäisi tietää rikkovan lakia tai olevan tämän käytännön vastaisia.

Periaate 6 – Vastuullisuus, kunnioitus ja kohteliaisuus
Ammattietsivien ei tule käyttää asemaansa väärin, ja heidän tulee kunnioittaa kaikkien yksilöiden oikeuksia.
Ammattietsivien tulee käyttäytyä itseään hilliten ja suvaitsevaisesti, kohdelleen kaikkia, joiden kanssa he kanssakäyvät toimiensa yhteydessä, kunnioittavasti, reilusti ja kohteliaasti.
Ohjeiden täyttäminen tulee suorittaa niin, että niiden odotettavissa oleva ja laillinen täyttäminen aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.

Periaate 7 – Tasa-arvoisuus
Ammattietsivien tulee käyttäytyä reilusti ja puolueettomasti. Heidän ei tule syrjiä laittomasti ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon tai uskon, poliittisen tai muun mielipiteen, kansallisen tai sosiaalisen alkuperän, kansallisen vähemmistön kanssa toimimisen, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntaumuksen, omaisuuden, syntyperän tai muun olosuhteen perusteella.

Periaate 8 – Luottamuksellisuus
Ammattietsivien tulee käsitellä heille heidän tutkivan liiketoimintansa aikana luotettuja tietoja kunnioittavasti ja päästää tai paljastaa ne ainoastaan tarkoituksen mukaisesti tai lain vaatimuksesta. Kaikkia ohjeita tulee noudattaa huomioiden pätevät yksityisyyden ja tiedon suojaukseen liittyvät määräykset.

Periaate 9 – Yleinen käytös
Ammattietsivien tulee käyttäytyä ammattilaismaisesti.
Heidän ei tule käyttäytyä tavalla, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa huonoa mainetta ammattikunnalle, sen ammattilaisille tai heidän asiakkailleen, tai tavalla, joka huonontaa tai saattaa huonontaa luottamusta ammattikuntaan ja sen ammattilaisiin tai heidän asiakkaidensa luottamusta.

Periaate 10 – Väärän toiminnan kyseenalaistaminen ja raportointi
Ammattietsivien tulee kyseenalaistaa ja tarpeen tullen ryhtyä toimiin tai raportoida tämä käytännön rikkeistä ja kollegoiden väärästä toiminnasta kansalliselle ammattijärjestölle.